VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Het begin van het experiment

 

Het VISES-project wijdde 2016 aan het samenvatten van de theorie, het bestuderen van de bestaande valuatieprocedures en het ontwerpen van een eerste voorstel voor een evaluatie- en valorisatie-instrument voor de maatschappelijke impact.

Nu is het dus 2017 en experimenteren we met het instrument in 69 testbedrijven aan de hand van een onderzoeks-actieproces dat ondersteund wordt door de verschillende partners van het VISES-project.

 

Deze bedrijven volgen 3 stappen om hun maatschappelijke impact te evalueren en te valoriseren :

 

1. Stand van zaken maken en evaluatievraag kiezen

2. Gegevens verzamelen

3. Gegevens analyseren en maatschappelijke impact valoriseren

 

De bedrijven worden onderverdeeld in 3 groepen naargelang hun missie :

 • Bedrijven uit sociale economieën die gewijd zijn aan de socioprofessionele integratie van mensen die geen toegang hebben tot werk ;
 • Bedrijven die een collectieve dienst aanbieden om een antwoord te bieden op wezenlijke noden van burgers die geen universele toegang hebben tot een dienst (namelijk maatschappelijke bedrijven die voornamelijk werken met kwetsbare doelgroepen (peuters en kleuters, jongeren, gehandicapten, personen van de derde leeftijd …) ;
 • Bedrijven die de praktijken en waarden van de SSE onderschrijven en goederen en diensten aanbieden in alle activiteitensectoren, behalve organisaties die integratie en/of solidariteit als voornaamste activiteit hebben (burgerverenigingen, werknemersverenigingen, betrokkenen uit de permanente vorming, microkredieten…) 

 

Vandaag zetten de bedrijven de 1ste fase van het instrument in, die bestaat uit volgende subfases :

 • Vertrouwd raken met het belang van de evaluatie ;
 • Portret opmaken van het bedrijf aan de hand van een voorgesteld analytisch kader ;
 • Evaluatievraag kiezen, dus het doel van de evaluatieprocedure kiezen (= de reden waarom het bedrijf deze evaluatieprocedure naar de maatschappelijke impact wilt ondernemen) ;
 • Meest geschikte methode voor het “verzamelen van gegevens” kiezen (indicatoren, interviews, peilingen, focusgroep, levensverhaal …).

 

Laten we hen veel succes wensen !

ONS SLEUTELPRINCIPE

 1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
 2. Steunen op de bestaande sterktes
 3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
 4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

 • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
 • de ontwikkeling van activiteiten
 • meer steun van publiek en privaatpartners
 • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1