VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Historisch van het project

Het VISES project (Maatschappelijke Impact valoriseren in de sociale ondernemingen) is een logisch vervolg op het project DESIR (Développement de l’économie sociale interrégional), dat heeft geleid tot onuitgegeven vormen van synergie tussen twee knooppunten van netwerken in de sociale en solidaire economie: de CRESS in Nord-Pas de Calais en ConcertES in Wallonië. Onder meer hun beider observatoria werkten daarbij samen.

Het is de ambitie van VISES om deze samenwerking uit te breiden, door het partnerschapsdenken te ontwikkelen tussen de actoren op het terrein, de netwerken van ondernemingen en de actoren uit het onderzoeksveld, en wel op het vlak van een prioritaire uitdaging: de valorisatie van de sociale impact.

Dit project steunt zich op de statistische gegevens over de SSE. Die zijn beschikbaar dankzij de bronnencompilatie die in het kader van DESIR tot stand is gekomen. VISES stelt zijn gegevens beschikbaar voor bedrijven, aangevuld met andere informatiebronnen, en stemt ze bovendien af op hun strategisch beheer. Concreet wordt dit project een hulpmiddel voor elk bedrijf om zijn maatschappelijke impact te valoriseren en om een begeleidingssysteem aan te bieden. Het resultaat van dat werk zal de kennis over SSE verbeteren door meer informatie verschaffen over de realiteit in de SSE bedrijven.

In lijn met het DESIR-project breidt het VISES-project zijn geografische dekking uit naar Picardië en Vlaanderen via een partnerschap dat deze zones omvat. De maatschappelijke impact van de SSE speelt een dergelijk centrale rol dat het meer dan aannemelijk is dat dit project met andere Europese projecten rond deze thematiek zal aanknopen.

Ontwikkelen

Onderzoekers, vertegenwoordigers van SSE federaties en sociale ondernemingen werken samen om, binnen enkele maanden, een stappenplan te ontwikkelen om de maatschappelijke impact in kaart te brengen, te analyseren, te meten et te valoriseren.

Vertrekkende uit een analyse van bestaande initiatieven en vanuit een synthese van verschillende theorieën, zullen de partners samen een eerste stappenplan uitwerken.

Testen

Deze methodiek zal daarna, gedurende 2 jaren, binnen sociale ondernemingen getest worden. Tijdens het proces, zullen vergaderingen met de partners en bedrijven bijdragen tot de verfijning van de methodiek.

Verspreiden

Na dit experiment zullen de partners een korte vorming en begeleiding aanbieden aan andere bedrijven om de methodiek te verspreiden.

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1